قسمت دوم، واکنش فضاگونه به عالم خلقتی مانند خلقت

مقاله   ۱ موضوع: قبل از خلقت قسمت دوم : واکنش فضاگونه به عالم خلقتی مانند خلقت بسمه تعالی فرضیه آفرینش آنچه مسلم است هر عالم خلقتی که توسط اراده خالق ایجاد می‏شود دارای ابعاد است و ابعاد خواه مثبت (مانند خلقت جهان ما که از سه بعد مثبت برخوردار است) و چه منفی (عوالم بسیار […]

تماس بگیرید
WhatsApp chat